Kraków - Kancelaria Adwokacka - Tomasz Jezierski

Dr Tomasz Jezierski

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki

Zarządza zespołem Kancelarii. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego oraz ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa umów w obrocie gospodarczym, planowania podatkowego, kontraktów budowlanych oraz ochrony konkurencji. Ponadto zajmuje się reprezentacją Klientów w sprawach gospodarczych oraz podatkowych.

Pracuje w języku niemieckim, angielskim oraz polskim.

Jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielokrotnie otrzymywał stypendia naukowe za wyniki w nauce. Jego praca magisterska pt. Konsolidacja funduszy inwestycyjnych została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie redakcji Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego obronione w Polsce w 2003 roku.

Później jednocześnie odbywał stacjonarne studia doktoranckie, aplikację sądową, pracował zawodowo oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy na doradcę podatkowego, jak także ukończył kolejną szkolę praw obcych.

Ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego (lata 2003-2008). Pod opieką naukową prof. zw. dra hab. Apoloniusza Kosteckiego opracował rozprawę doktorską pt. Zasady opodatkowania spółki europejskiej w procesie restrukturyzacji transgranicznej. Rozprawa ta uzyskała bardzo dobre recenzje prof. dra hab. Andrzeja Szumańskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr. hab. Hanny Litwińczuk z Uniwersytetu Warszawskiego.Egzaminy doktorskieobejmujące m.in. prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo finansowe złożył z najwyższymi ocenami. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Odbył wymagane praktyki zawodowe, złożył egzamin państwowy na doradcę podatkowego (bez egzaminów poprawkowych) oraz został wpisany na listę doradców podatkowych (lata 2005-2007).

Odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie (lata 2005-2008), zdał egzamin sędziowski przed komisją powolaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie (2008), a następnie został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Jest absolwentem Schule des Deutschen Rechts (Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mainz, Uniwersytet Jagielloński).

Jest absolwentem Krakau-Wien Programm des Österreichischen Rechts (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Jagielloński).

Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych wygłaszając referaty z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, m.in. w Heidelbergu, Monachium, Greifswaldzie, Bochum czy Zagrzebiu. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz gospodarczego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie (nr wpisu 2379) oraz jest wpisany na listę doradców podatkowych (nr wpisu 10725).

Wersja Polska Wersja Polska
Ul. Topolowa 11 lok. 1, 31-506 Kraków, tel: +48 12 445 53 76